วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555


บทเรียนเรื่อง
Greeting about ASEAN

1.ให้นักเรียนจำ ชื่อประเทศ สัญชาติ และภาษา


Country
Nationality
language
Cambodia
Cambodian
Khmer
Indonesia
Indonesian
Bahamas Indonesia
Laos
Laotian
Lao
Malaysia
Malaysian
Bahamas Malaysia
Myanmar
Burmese
Burmese
Philippines
Filipino
English/Tagalong
Singapore
Singaporean
Chinese/English
Thailand
Thai
Thai
Vietnam
Vietnamese
Vietnamese
Brunei Darussalam
Bruneian
Malay
 ***ฝึกพูดประโยคแนะนำตนเอง

I’m from Malaysia/ I come from Malaysia.
I’m Malaysian.
I speak Bahasa Malaysia.


 2.ฝึกทำท่าทางการทักทายของแต่ละประเทศ

ชื่อประเทศ
คำกล่าวทักทาย
ท่าทางประกอบ
บรูไน
ซาลามัต ดาตัง
Selamat Datung
จับมือกันเบาๆ
อินโดนีเซีย
ซาลามัต เซียง
Selamat Sien
จับมือกัน
มาเลเซีย
ซาลามัต ดาตัง
Selamat Datung
จับมือกัน
ฟิลิปปินส์
กูมุสตา
Kumusta
จับมือกัน
สิงคโปร์
Hello/ หนีห่าว
Ni hao
จับมือกัน
ไทย
สวัสดี
Sawatdee
ไหว้
กัมพูชา
ซัวสเด/จุมเรียบซัว
Sua s’dei
ไหว้
ลาว
สะบ๋ายดี
Sabaidee
ไหว้
พม่า
มิงกลาบา คามยา = ครับ
   
มิงกลาบา ชิน(-sh) =ค่ะ
Mingalarbar
จับมือกัน
เวียดนาม
ซินจ่าว
Xin chao
ไหว้ท่าทางประกอบ


บรูไน
ซาลามัต ดาตัง
Selamat Datung
  จับมือกันอินโดนีเซีย
ซาลามัต เซียง
Selamat Sien
  จับมือกันมาเลเซีย
ซาลามัต ดาตัง
Selamat Datung
  จับมือกัน
ฟิลิปปินส์
กูมุสตา
Kumusta
  จับมือกัน
สิงคโปร์
Hello/ หนีห่าว
Ni hao
 จับมือกันเบาๆ
ไทย
สวัสดี/Sawatdee
ไหว้กัมพูชา
ซัวซะเด/Suas’dei
ไหว้


ลาว
สะบ๋ายดี/Sabaidee
ไหว้พม่า
มิงกลาบา/Mingalarbar
จับมือกัน


เวียดนาม
ซินจ่าว
/Xin chao
ไหว้
 3.ทักทายพร้อมกับแนะนำตนเอง เช่น


I’m from Malaysia/ I come from Malaysia.
I’m Malaysian.
I speak Bahasa Malaysia.